WeSecure Logo Hvid

Salgs – og leveringsbetingelser

Salgs – og leveringsbetingelser

Nedenstående leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrer og leverancer i det omfang, de ikke er fraveget ved anden skriftlig aftale mellem parterne. Disse salgs – og leveringsbetingelser anses som accepteret ved accept af tilbud.

Tilbud og accept

Medmindre andet er anført er tilbud afgivet af WESECURE og gyldige 30 dage fra tilbudsdato. Alle priser er ekskl. moms.

Kun skriftlige tilbud er bindende. Endelig aftale er bindende ved skriftlig ordrebekræftelse eller ved skriftlig accept af tilbud.

Det påhviler bestilleren at kontrollere ordrebekræftelsen ved modtagelsen af denne. Ved uoverensstemmelser i ordrebekræftelsen som bestiller vil gøre gældende, skal bestiller straks meddele dette skriftligt til leverandøren.

Når bestiller har accepteret tilbudet som ovenfor anført, kan ordren ikke annulleres, ændres, eller udsættes af bestilleren uden skriftlig accept fra leverandøren, og da kun mod betaling af påløbne omkostninger, og mod kontant betaling af varen, der opbevares for bestillers regning og risiko.

Beregningsgrundlag

Standard montage:

Beløbet i tilbudet er baseret på de oplysninger, der har været tilgængelige for leverandøren på tidspunktet for tilbudsgivningen.

For tilbud baseret på bestillers oplysninger i form af mål og fremsendte digitale billeder, indeholder tilbudet karm og dør.

Indeholder tilbudet også montering, indgår her ligeledes befæstningsmaterialer. Geregter, pyntelister, lysninger, murerarbejde, malerarbejde, osv., indgår ikke i standard montage og vil blive faktureret særskilt.

Hvor montage er med i tilbudet, bortskaffer leverandøren den nedtagne dør og øvrige materialer herfra.

For tilbud baseret på leverandørens oplysninger, er montage altid med udgangspunkt i den ønskede dørtype og det synlige grundlag for monteringen. Det er ikke normal procedure ved tilbudsgivning, at geregter, karme, eller lysninger afmonteres for måltagning i beregningsgrundlaget. Leverandøren forbeholder sig retten til ændring af tilbudet og endelig prisafregning i form af ekstraarbejde, hvis væg-konstruktionen afviger fra hvad der måtte kunne forventes. Udgangspunktet er en regulær lodret væg, hvor mur-hullet er rektangulært uden væsentlige afvigelser i opmuringen eller stolper. Ligeledes, at mur-materialet er af en sund og holdbar beskaffenhed.

Ikke Standard montage:

Med mindre andet fremgår af tilbudet, indeholder tilbudet ikke: EL-arbejde, herunder fra- og tilslutning af dør-elektronik, flytning af kontakter og ledninger, placeret på/ ved oprindelige karme, lysning og indfatninger, til- og frakobling af eventuelle alarmer, fjernelse af el-skabe, skjulte ledninger og rør bag karm/ lysning, spartling og maling, div. pyntelister, fejelister, ekstra dørtrin, opbygning/ rep. af evt. manglende grundlag.

Tilbudet er endvidere baseret på, at der er fri adgangsvej for montage. Ligeledes at geregter kan monteres i hel tilstand. For alle tilskæringer/ tilpasninger af det standard leverede i hht. tilbud, som følge af tilbygninger, påbygninger, eller andet som hindrer fri montage, pålægges ekstra arbejde efter aftale med bestiller. Ønsker bestiller ekstra inddækninger, pyntelister, fejelister, eller andet i forbindelse med montage, beregnes after aftale med bestiller pris herfor. Omkostning i forbindelse med ovenstående ekstra arbejder, beregnes efter de i disse salgs- og betalings-betingelser anførte priser, plus materialepriser.

For tilbud baseret på bestillers oplysninger uden leverandørens besigtigelse af brugsstedet, kan leverandøren ikke holdes ansvarlig for ekstra-arbejder i forbindelse med montage, såvel som eventuelle ekstra inddækninger eller forstærkninger.

Mål og Kvalitet

Hvor den nye dør, vindue eller gitterløsning, skal udføres som en tilnærmet kopi af en eksisterende dør, vindue, gitterløsning, kan den eksisterende karm i visse tilfælde være bredere end den oprindelige karm, hvorfor målene på den nye dør, vindue, gitterløsning, kan afvige fra det oprindelige monterede. Dette beror på, at karmene på vores indbrudssikre løsninger, er udført med en kraftigere konstruktion og materialer. I forhold til en eksisterende dør, vindue, der ikke er af sikkerhedstypen, vil en ny sikkerhedsdør/ vindue, typisk have et mindre indgangsmål i bredde og højde, på ca. 2 – 4 cm. Det skal dog bemærkes, at det nøjagtige tal afhænger af den eksisterende karms tykkelse og placering i forhold til murværk bag lysning. Med hensyn til kopiering af fyldninger, fræsninger, mønstre og glas i eksisterende døre, foretages en nøjagtig opmåling, hvorefter vores produktion gennemgår tegningerne og vender tilbage, med for produktionen mulig kopi. Malingfarve/ finér godkendes af bestiller og er anført i tilbud. For døre med udskæring, får bestiller altid en tegning med endeligt tilbud til gennemsyn og godkendelse. Fræsningsprofiler og individuelle mål, søges altid tilnærmet det eksisterende.

For professionelle gøres opmærksom på, ydermål på karme, kan have en tolerance på op til + 5 mm.

Ordre
Enhver ordre skal være skriftlig bekræftet af WESECURE, for at en bindende aftale om leverance kan anses for indgået. Ved indgivelse af ordrer på varer, afsendes så vidt det er muligt samme dag en ordrebekræftelse, med angivelse af leveringstermin. Endelig leveringstidspunkt oplyses umiddelbart forud for leveringen. Kan leveringsterminen ikke overholdes, er WESECURE forpligtet til at give underretning til kunden med angivelse af ny leveringstermin. Ordren leveres til bekræftet pris med forbehold for prisstigninger som følge af ændringer i offentlige afgifter, valutakurser og lignende, som ligger udenfor WESECURE’s kontrol. Kunden kan kun annullere ordren efter nærmere aftale og kun mod dækning af WESECURE’s tab, herunder avancetab. Ordren vil blive leveret efter standard og er anført i produktbeskrivelsen.

Leveringsbetingelser

Medmindre andet er skriftligt aftalt, sker leverancen på den i ordrebekræftelsen anførte leveringsadresse. Ved levering af vinduer, døre, gitre, osv., skal en sættevogn kunne komme frem til det anviste sted. Aflæsning vil ske ved fortovskant og ansvaret for varen overgår samtidig hermed til køberen. Ved leverance af døre, vinduer, gitre, osv., kan WESECURE i ordrebekræftelsen bekræfte, at køberen skal stille hjælpere til rådighed i forbindelse med aflæsning.

Leveringstid

Levering- og monterings-horisont, fremgår af tilbud. Alle leveringstidspunkter er +/- 1 uge. Senest en uge før levering/ montering finder sted, orienteres bestiller. Leverandøren forbeholder sig retten til uden forudgående varsel, at udskyde en leverance/ montering, med op til 4 uger. Der kan i den forbindelse ikke gøres krav mod leverandøren.

Hvor der i tilbud er anført depositum er leveringstiden at regne fra det tidspunkt hvor depositum er betalt.

For projekter, aftales leveringen i hvert enkelt tilfælde.

Levering og montering

Ved montering leveres det aftalte indgået i tilbudet.

Måtte der være forhold som nævnt i afsnit 3: “Beregningsgrundlag”, som der ved besigtigelse ikke kunne tages højde for inden montagen, pålægges montage-timer efter forudgående aftale med bestiller. Montage-timer er pt. sat til: Kr. 475 pr. time + evt. parkeringsafgift + materialer.

Alle priser er eksklusiv moms.

Hvor bestiller selv forstår montering.

Bestiller er forpligtet til at kontrollere produkterne for evt. fejl og mangler, umiddelbart efter modtagelse og inden montage påbegyndes. Findes der fejl/ mangler på/ ved produktet, skal dette meddeles sælger straks og inden montage.

Der kan ikke rejses erstatningskrav såfremt de af sælger udfærdigede monteringsvejledninger ikke er fulgt.

Force majeure

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld.

Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, nedbrud på bilen, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft, skade på edb-anlæg forårsaget af lynnedslag, samt begivenheder af samme karakter, som mangler ved eller forsinkelse fra underleverandør, som skyldes nogen i ovenstående nævnte omstændigheder.

Uanset hvad der i øvrigt følger af disse almindelige salgs- og betalingsbetingelser, kan enhver af parterne hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til den anden part, såfremt aftalens opfyldelse hindres i mere end 3 måneder af en begivenhed som nævnt ovenfor.

Betaling

Betalingsbetingelserne fremgår af den fremsendte ordrebekræftelse. Betaling sker ved ordrebekræftelse. Er ordren ikke betalt forud, skal der ved forsinket betaling svares renter fra forfaldsdato med den i henhold til renteloven gældende rentesats.

Ansvar
WESECURE har ansvaret for leverede produkter i hensyn til købelovens regler.

Ansvar for måltagning

Det er kunden, der foretager opmåling og kunden har derfor det fulde ansvar for evt. opmålingsfejl. WESECURE foretager ikke montage, og montage af det leverede er således ikke omfattet af den ved ordren anførte pris.

Ved levering af produkter/ vare, hvor leverandøren ikke står for montagen eller der ikke anvendes en af leverandørens på forhånd godkendte montører og dette skriftligt fremgår, er bestiller forpligtiget til at kontrollere produkterne for fejl og mangler straks efter modtagelse og inden montage påbegyndes. Findes der fejl/ mangler, på/ ved produkterne samt andet tilvalgt tilbehør til produkterne, skal dette meddeles leverandøren med det samme og inden montering.

Ansvar og mangler
WESECURE har for alle leverancer afhjælpningsret for eventuelle mangler, der kan gøres gældende mod WESECURE. Køberen er forpligtet til at anerkende WESECURE’s afhjælpningsret. Afhjælpningsretten omfatter afhjælpning af fejl, som skyldes konstruktion, fremstilling, eller materialer. WESECURE har ingen afhjælpningspligt og ansvar i tilfælde af, at manglen skyldes, at leverancen ikke er blevet korrekt monteret/installeret, korrekt vedligeholdt, eller ikke anvendt i fuld overensstemmelse med givne forskrifter, eller at der tidligere har været foretaget afhjælpningsforsøg af andre, fejlagtig eller uhensigtsmæssig brug, ekstraordinære påvirkninger, eller hvor der er anvendt uoriginale reservedele eller tilbehør, sliddele og forbrugsdele. Viser det sig, at varen ikke er fejlbehæftet, eller fejlen ikke er omfattet af WESECURE’s afhjælpningspligt, faktureres kunden de udgifter, som WESECURE har haft i forbindelse med undersøgelse af forholdet. Hvis der konstateres fejl, afhjælpes fejlen. Kan fejlen ikke afhjælpes ombyttes varen.

Leverandøren hæfter ikke for fejl og mangler, der kan tilskrives fejlagtig behandling, eller i øvrigt forsømmelse hos andre end leverandøren, eller for usædvanlig, eller sædvanlig slid og brug. Ved fejlagtig behandling hører ligeledes afvigelser fra de for produkterne anviste vedligeholdelses-vejledninger.

Reklamation
WESECURE indestår på at de leverede vare er af sædvanlig god kvalitet i henseende til materialer, tolerancer og forarbejdning.

Kunden skal foretage en forsvarlig gennemgang af produktet straks efter modtagelsen. Ansvar for mangler kan alene gøres gældende såfremt kunden reklamerer straks efter, at denne burde være blevet bekendt med eventuelle fejl og mangler. Evt. reklamation må ske straks efter varens modtagelse ved skriftlig påtegning på fragtbrev eller direkte skriftligt til WESECURE. Indtil afgørelse af reklamationssagen foreligger, må køber ikke disponere over det reklamerede parti eller dele heraf. Undlader køber at gøre indsigelse i forbindelse med levering, kan der ikke senere reklameres over manglende enheder eller transportskader. Godkendes en reklamation kan køberen alene gøre krav på godtgørelse efter varens fakturerede værdi, med mindre WESECURE vælger at omlevere. Det er leverandørens valg at enten foretage reparation, eller hel- eller delvis ombytning. Såfremt eventuel demontering og montering medfører indgreb i andet end leverancen, er arbejdet og omkostninger herved WESECURE uvedkommende. Ethvert andet krav, herunder erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, tab af arbejdsløn, dagbøder eller lignende indirekte tab, kan ikke gøres gældende mod WESECURE.

Forsinket levering, fejl-levering og force majeure giver ikke køber ret til hel eller delvis annullering af ordren eller anden form for afslag i prisen.

Betaling

Private køb

Priserne er som anført i tilbud. Betalingsfristen er som anført i tilbud, dog er sidste rate med betaling 5 dage efter levering/ montering.

Hvor der er anført betaling af depositum, iværksættes ordren først når depositum er betalt.

WESECURE forbeholder sig retten til, ved større bestillinger, at få betalings-garanti eller lignende. Ved overskridelse af betalingsfrist påfalder bestilleren en bod på 2% i rente pr. måned, samt ekstra-omkostninger for rykkergebyr. Ved ikke rettidig betaling, er leverandøren berettiget til uden varsel at overgive sagen til advokat-inkasso.

Accept af veksel eller anden betalingsforpligtelse anses ikke som betaling, før fuld indfrielse har fundet sted.

Erstatning kan ikke overstige den aftalte købesum.

Ved inkasso kan leverandøren pålægge de direkte ekstra omkostninger ved inkasso.

Projektsalg

Ved projektsalg aftales betalingsbetingelser mellem parterne.

Ejendomsforbehold

Ejendomsretten til leverancer tilkommer leverandøren, indtil fuld betaling har fundet sted.

Alle tegninger, specifikationer, godkendelser og leverandørdata i øvrigt er leverandørens ejendom og leverandøren er ikke forpligtiget til at overdrage disse i forbindelse med køb af produkt.

Garantier

På døre, vinduer & gitre ydes der 5 års garanti på selve konstruktionen. Ved konstruktionen forståes den i metal udførte og bærende konstruktion. På låse og malede partier, ydes 2 års garanti.

Der ydes ikke garanti på det leverede produkts dimensioner, hvor måltagning alene er foretaget af bestiller.

Produktansvar

Forvolder et af leverandørens leverede produkter, eller monterede produkt skade på person, som følge af en defekt ved produktet, hæfter leverandøren alene i det omfang, ansvaret efter almindelige retsregler kan pålægges leverandøren. Leverandøren hæfter ikke for skader på købers eller tredjemands ting forårsaget af defekter ved det leverede produkt, herunder montage, såfremt den pågældende ting er bestemt til erhvervsmæssig benyttelse. Leverandørens ansvar omfatter intet tilfælde af driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab påført af bestiller eller tredjemand. Såfremt leverandøren måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, som følge af produkter leveret til bestiller, er bestiller forpligtiget til at holde leverandøren skadesløs i samme omfang, som leverandøren ovenfor har begrænset sit ansvar.

Kontakt os

Vi hjælper dig eller dit firma med at sikre din lejlighed, hus, sommerhus eller virksomhed. Det er uforpligtende at kontakte os for råd og vejledning.

Du kan ringe på tlf. 50 59 77 76, skrive til info@wesecure.dk eller udfylde kontaktformularen på hjemmesiden. Vi besvarer din henvendelse så hurtigt som muligt, og altid inden for 24 timer.